PONIŻEJ ODPOWIADAMY NA KILKA PYTAŃ OD NASZYCH KLIENTÓW

oznakowanie ce podestu roboczego1. Czy można dopuścić do pracy maszynę ( wózek widłowy lub żuraw HDS ) po zamontowaniu kosza do podnoszenia osób posiadającego znak CE ?

 

Odp. Po pierwsze, nie zintegrowane podesty robocze nie są przedmiotem dyrektywy maszynowej więc nie powinny być oznaczone znakiem CE. (jeśli są oznaczone to nielegalnie). Jeśli chodzi o wózek widłowy, można go dopuścić do pracy pod warunkiem, że producent w instrukcji dopuścił montaż takiego kosza i nasz kosz spełnia warunki podane przez producenta tego wózka.

Natomiast żurawie nie są zaprojektowane do pracy z koszem osobowym (nie spełniają warunków bezpieczeństwa) więc montując kosz tworzymy nową maszynę podlegającą pod wymogi dyrektywy maszynowej (i innych). Nie można z góry założyć, że jest ona zgodna z wymogami więc trzeba przeprowadzić analizę zgodności, analizę zagrożeń oraz dostosować konstrukcję do wymogów WE. Przed dopuszczeniem do pracy należy oznakować nową maszynę znakiem CE.

To samo dotyczy ładowarek z przednim podnośnikiem widłowym.

Dyrektywa Maszynowa dopuszcza regulacje krajowe pozwalające na podnoszenie osób maszynami to tego nie przeznaczonymi ale w Polsce takich nie wydano więc pozostaje nam wystąpić do UDT który zwykle odmawia.

2. Witam, czy warsztatowy podnośnik pneumatyczny, tzw. bałwanek, powinien posiadać oznakowanie CE ?

podnośnik pneumatyczny bałwanek Odp. Tak. Taki podnośnik jest maszyną (do obsługi pojazdów) podlegającą pod wymogi dyrektywy maszynowej dlatego powinien posiadać oznakowanie CE. Jest również norma EN 1494 - Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne, zharmonizowana z dyrektywą. Udział jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności nie jest konieczny.

 

3. Czy motoreduktor z silnikiem powinien być oznakowany znakiem CE ?

znak ce maszynyOdp. Nie powinien. Motoreduktor samodzielnie nie może wykonywać określonej funkcji więc nie jest maszyną. Jest za to maszyną nieukończoną i powinien posiadać deklarację zgodności maszyny nieukończonej (bez znaku CE). Zwykle spotykamy tabliczkę ze znakiem CE umieszczoną na silniku motoreduktora ale to dlatego, że sam silnik nosi znak CE na zgodność z dyrektywą niskonapięciową umieszczony przez producenta silnika (nie przez producenta motoreduktora)

4. Czy podnośnik samochodowy kolumnowy podlega pod dyrektywy i powinien posiadać oznakowanie CE ?

Odp. Tak. Podnośnik jest maszyną (do obsługi pojazdów) podlegającą pod wymogi dyrektywy maszynowej - MD (zwykle też LVD i EMC) dlatego powinien posiadać oznakowanie CE. Jest również norma zharmonizowana EN 1493 - Podnośniki pojazdów, dotycząca tego rodzaju podnośników.

Co więcej, taki podnośnik należy do maszyn (stwarzających większe zagrożenie) zawartych w załączniku nr IV dyrektywy więc decydując o procedurze oceny zgodności można wybrać całkowitą zgodność z normą EN 1493 bez udziału jednostki notyfikowanej lub jedną z procedur z udziałem jednostki notyfikowanej przy których całkowite spełnienie normy nie jest konieczne.

5. Witam, posiadam żuraw na podwoziu samochodowym i chciałbym rozbudować go o funkcję podnośnika koszowego. Czy taka maszyna przejdzie badanie UDT jeżeli sam dźwig posiada oznakowanie CE oraz podłączony kosz również posiada oznakowanie CE ?

Odp. Nie. Deklaracja zgodności żurawia obowiązuje tylko dla maszyny podnoszącej ładunki a taką maszyną nie wolno podnosić osób. Instalując kosz na żurawiu buduje Pan nową maszynę która podlega pod wymogi bezpieczeństwa znacznie różniące się od tych przewidzianych dla żurawi. Zatem powstaje nowa maszyna którą trzeba poddać analizie zgodności i całemu procesowi oznakowania CE. Dopiero wtedy UDT może dopuścić maszynę do pracy.

6. Czy stosowanie norm zharmonizowanych przy projektowaniu jest obowiązkowe ?

Odp. Nie jest obowiązkowe. O stosowaniu lub nie norm decyduje producent. Podejmując decyzję warto mieć na uwadze, że zastosowanie norm może ułatwić procedurę oznakowania CE. N.p. przy spełnieniu 100% wymagań normy możemy oznakować podnośnik samochodowy bez udziału jednostki notyfikowanej natomiast jeżeli decydujemy się na odstępstwa od normy to w procesie oznakowanie CE musimy zaangażować jednostkę notyfikowaną.

7. Witam, produkuję pilarkę do drewna. Pilarki są wymienione w załączniku nr IV dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Czy w procesie oceny zgodności musi brać udział jednostka notyfikowana ?

Odp. Nie musi. Jeżeli przy projektowaniu zastosowano normy zharmonizowane typu C (szczegółowe dla tego typu maszyn) i maszyna jest w pełni zgodna z tymi normami to udział jednostki notyfikowanej nie jest konieczny.

8. Czy maszyna wyprodukowana na użytek własny wymaga oznakowania CE ?

Odp. Tak, wymaga a wynika to z niniejszego zapisu:. ?producent? oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje lub produkuje maszyny lub maszyny nieukończone objęte niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za zgodność maszyny lub maszyny nieukończonej z niniejszą dyrektywą, mając na uwadze jej wprowadzenie do obrotu, pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub do własnego użytku.

9. Czy chwytaki i łyżki do koparek podlegają pod dyrektywy WE i czy powinny posiadać znak CE ?

Odp. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy dokładniej przeanalizować cechy urządzenia. Możemy tu wyróżnić kilka rodzajów chwytaków

a) chwytaki i łyżki z napędem hydraulicznym lub elektrycznym (chwytaki do złomu, chwytaki do przeładunku blach, chwytaki do drewna, łyżki z napędem hydraulicznym - tzw. krokodyle) podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE i muszą posiadać oznakowanie CE. Takie chwytaki są wyposażeniem wymiennym montowanym przez samego operatora zmieniającym funkcję maszyny.

b) proste łyżki do koparek nie posiadające napędów - nie podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE

W przykładach naszych projektów można znaleźć kilka rodzajów chwytaków.

10. Czy maszyny zabudowane na pojazdach lub przyczepach powinny posiadać oznakowanie CE ?

Odp. Tak, powinny być opatrzone znakiem CE. Maszyny na pojazdach i na przyczepach (np. podnośniki, dźwigi, traki, pompy do betonu,...itd) podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE, natomiast przyczepa ani sam pojazd nie podlegają pod dyrektywę maszynową.

11. Czy każdy wyrób wprowadzony na rynek powinien posiadać znak CE ? Czy można oznakować każdy wyrób na życzenie odbiorcy albo w celu marketingowym ?

Odp. Nie, znakiem CE można opatrzyć tylko wyroby które podlegają dyrektywom WE i te dyrektywy przewidują oznakowanie dla rozpatrywanego produktu. Nie wolno nanosić znaku CE jeżeli produkt nie podlega pod żadną dyrektywę albo dyrektywa nie przewiduje oznakowania danego produktu. Są produkty które podlegają pod wymogi dyrektyw WE ale nie maja być oznakowane. Jeżeli odbiorca nalega to należy go uświadomić.

12. Czy podnośnik koszowy podlega pod dyrektywę hałasową 2000/14/WE ?

Odp. Tak, podnośnik koszowy jest określony w dyrektywie hałasowej (Art.13) jako "platforma robocza" i podlega wyłącznie oznakowaniu poziomu hałasu.

13. Co zrobić jeżeli mój produkt nie podlega pod żadną dyrektywę a klient domaga się deklaracji ?

Odp. Produktu nie podlegającego pod żadną dyrektywę nie wolno oznaczać znakiem CE. Co więcej, jeżeli produkt podlega pod dyrektywę a ta dyrektywa nie przewiduje znaku CE dla TEGO produktu lub w ogóle nie przewiduje oznakowania CE to również nie wolno znakować znakiem CE.
W takich przypadkach polecam wystawić deklarację producenta w której opisuje się wyjaśnienie stanu prawnego. Taka deklaracja powinna zadowolić nabywcę oraz nie naraża producenta na konsekwencje.

14. Czy turbina parowa jest maszyną i powinna posiadać oznakowanie CE ?

Odp. Tak. Turbina odpowiada definicji maszyny wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (posiada elementy ruchome, służy do napędu generatora) więc powinna posiadać oznakowanie CE. Jeżeli firma dostarcza nową turbinę to sprawa oznakowania jest dość prosta ponieważ pełna dokumentacja techniczna jest dostępna i łatwo przeprowadzić analizę zgodności. Gorzej jest w przypadkach remontów turbin które z reguły wprowadzają mniejszą lub większą modernizację. Jeżeli modernizacja ma istotny wpływ na bezpieczeństwo to zmodernizowaną maszynę należy potraktować jak nową maszynę.

Dodam jeszcze, że turbina parowa nie należy do wymienionych w załączniku IV dyrektywy więc w procesie oznakowania nie jest wymagany udział jednostki notyfikowanej.

15. Czy prosty silos do przechowywania zboża powinien być opatrzony znakiem CE ? Silos nie posiada zasilania elektrycznego ani żadnych podajników czy odbiorników mechanicznych.

Odp. Opisany silos nie jest maszyną w rozumieniu dyrektywy MD 2006/42/WE. Nie jest też urządzeniem niskonapięciowym podlegającym pod dyrektywę LVD 2006/95/WE ( nie posiada zasilania elektrycznego ). Jeżeli nie znajdujemy żadnej dyrektywy WE właściwej dla silosu to nie podlega on oznakowaniu CE.

zgodnie z rozporządzeniem 765/2008  Artykuł 30 punkt 2: " Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach"

SZERSZY OPIS OZNAKOWANIA SILOSU W PDF

16. Czy siłownik hydrauliczny powinien posiadać oznakowanie CE ?

Odp. Nie powinien. Siłownik hydrauliczny jest częścią do maszyny a części nie podlegają oznakowaniu zgodnie z dyrektywą Maszynową.

17. Czy siłownik elektryczny powinien posiadać oznakowanie CE ?

Odp. To zależy. Siłownik elektryczny nie jest maszyną wg dyrektywy maszynowej (jest maszyną nieukończoną więc na pewno nie nosi znaku CE z tytułu MD) ale w zależności od napięcia zasilania może podlegać pod dyrektywę niskonapięciową 2006/95/WE - LVD (jeżeli jest w zakresie 50÷1000 V prądu przemiennego lub w zakresie 75÷1500V prądu stałego). Może też podlegać pod dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE - EMC.

18. Produkujemy kabiny dla palaczy oraz przenośne pawilony gastronomiczne do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Kabiny i pawilony posiadają własny system wentylacji. Czy powinny posiadać CE ?

Odp. Powinny posiadać znak CE. Już z tytułu wbudowania urządzenia wentylacyjnego odpowiadają definicji maszyny więc podlegają dyrektywie maszynowej - MD.

19. Czy śruby i nakrętki powinny posiadać znak CE ?

Odp. Śruby i nakrętki powszechnego użytku m.in. stosowane w maszynach nie podlegają pod dyrektywę maszynową MD ( i żadną inną ) więc nie powinny posiadać oznakowania CE.
Są jednak ZESTAWY ŚRUBOWE do połączeń sprężanych (EN 14399) oraz niesprężanych (EN 15048) i takie zestawy są wyrobem budowlanym podlegającym pod rozporządzenie 305/2011 (uchylające dyrektywę budowlaną 89/106/EWG - CPD) więc powinny mieć naniesione oznakowanie CE.

znak ce agregat 20. Sprzedajemy przenośne kompaktowe agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem spalinowym. Czy powinny posiadać znak CE ? Jakie dyrektywy należy zastosować ?

Odp. Agregat prądotwórczy w wersji gotowej do użytku jest maszyną podlegającą pod dyrektywę 2006/42/WE i powinien posiadać oznakowanie CE. Należy pamiętać, że są też agregaty w wersjach nieukończonych które nie spełniają wszystkich wymogów dyrektywy i nie posiadają oznakowania CE.
Agregaty podlegają również pod dyrektywę LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE oraz dyrektywę hałasową (NOISE) 2000/14/WE zmienioną dyrektywą 2005/88/WE.
Wytyczne do projektowania zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi tłokowymi opisano w nornie EN 12601

 

21. Produkujemy systemy amortyzacji pojazdów oparte na pneumatycznych poduszkach gumowych. Nasi klienci domagają się certyfikatu. Czy nasze systemy powinny posiadać oznakowanie CE ?

Odp. Na takie systemy nie ma dyrektywy przewidującej oznakowanie CE więc nie można ich oznaczać tym znakiem. Dla klienta można opracować wyjaśnienie w formie deklaracji producenta ale bez znaku CE.

22. Czy warsztatowy podnośnik pneumatyczny, tzw. bałwanek, podlega pod dyrektywę ciśnieniową PED 97/23/WE ?

podnośnik pneumatyczny bałwanek Odp. Nie podlega. Poduszki pneumatyczne są wyłączeniem z tej dyrektywy.

 

23. W sprzedaży jest wiele (niemal identycznych) warsztatowych podnośników pneumatycznych (bałwanek) jak wybrać te właściwie oznakowane ?

Odp. Kupujący powinien sprawdzić przynajmniej: Deklarację zgodności WE (żaden certyfikat), instrukcję użytkowania, oznakowanie na podnośniku. Poza tym jest charakterystyczna cecha tych podnośników - wiele z nich (te najtańsze) posiada sterowanie prostymi zaworami kulowymi a takie rozwiązanie nie spełnia wymogów zasadniczych bezpieczeństwa.

24. Witam, czy użytkownik zakupionej maszyny lub sprzedawca (obcego produktu) odpowiada za poprawność techniczną maszyny lub prawidłowość oznakowania CE ?

Odp. Za poprawność techniczną i oznakowanie CE maszyny odpowiada producent oraz jego upoważniony przedstawiciel. Jednak w praktyce konsekwencje nieprawidłowych maszyn dotykają też użytkownika albo sprzedawcę.
Przytoczymy historię jednego z naszych klientów; Fima X sprowadziła podnośniki z jednego z krajów UE. Podnośniki były prawidłowo oznakowane i posiadały wymaganą dokumentację. Po sprzedaży kilkunastu podnośników kontrola UDT u jednego z użytkowników końcowych wykazała, że podnośniki są nieprawidłowo skonstruowane i nie spełniają wymogów zasadniczych bezpieczeństwa. W konsekwencji kontroli sprzedawca musiał wycofać kilkanaście maszyn ponosząc przy tym znaczne koszty a użytkownicy zostali bez narzędzia do pracy.

oznakowanie ce platformy do podnoszenia 25. Produkujemy platformy do podnoszenia ładunków. Czy nasze platformy są zaliczane do osprzętu do podnoszenia i powinny posiadać oznakowanie CE ?

Odp. Nie. Takie platformy nie są osprzętem do podnoszenia zgodnym z definicją dyrektywy więc nie podlegają pod dyrektywę maszynową.

p.s. Widoczne na zdjęciu żółte trawersy odpowiadają definicji "osprzętu do podnoszenia" i powinny posiadać oznakowanie CE, pod warunkiem, że są wprowadzone na rynek jako samodzielne trawersy a nie element pokazanego zestawu.

 

oznakowanie ce podnośnik samochodowy26. Czy podnośniki samochodowe z napędem ręcznym powinny posiadać oznakowanie CE ? np. podnośnik śrubowy, hydrauliczny

Odp. Tak. Podnośniki do obsługi pojazdów z napędem ręcznym również podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE i powinny posiadać znak CE.

 

27. Czy w deklaracji zgodności maszyny z napędem elektrycznym należy wymienić dyrektywę LVD ? W wielu przypadkach jest ona pominięta.

Odp. Jeżeli maszyna jest zasilana prądem o napięciu objętym dyrektywą niskonapięciową LVD (czyli w zakresie 50V ÷ 1000V AC oraz 75V ÷ 1500V DC) to podlega pod wymogi dyrektywy LVD ale nie trzeba jej wymieniać w deklaracji zgodności. To wynika z punktu 1.5.1. załącznik I dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

28. Czy sprzedając maszynę w elementach możemy dostarczyć ją bez oznakowania CE (bez bez deklaracji zgodności) ?

Odp. Nie. Kompletna maszyna sprzedana w elementach do montażu przez użytkownika powinna posiadać deklarację zgodności WE oraz znak CE. Można jednak zauważyć, że producenci stosują taki wybieg i oficjalnie sprzedawane są części do wykonania maszyny. Klient powinien uważać na takie zakupy dla własnego bezpieczeństwa.

29. Na indywidualne zamówienie klienta wyprodukowaliśmy ręczne przekładnie na korbę do otwierania bram przesuwanych ogrodzeniowych. Klient żąda deklaracji. Czy takie urządzenie wymaga oznaczenia CE ?

Odpowiedź: Nie, takie urządzenie nie podlega pod żadną z dyrektyw przewidujących oznakowanie CE, wobec tego znakować nie wolno.
W świetle dyrektywy maszynowej 2006/42/WE taka przekładnia jest częścią zamienną a części nie podlegają pod oznakowanie CE. Co więcej, kompletna brama z napędem ręcznym też nie jest maszyną wymagającą oznakowania CE

 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie to prześlij je do nas na

sietom inbiuro