Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE zastąpiła starą dyrektywę 89/336/EWG

Dyrektywa 2004/108/WE zostanie zastąpiona dyrektywą 2014/30/WE która ma zostać wdrożona przepisami krajów członkowskich do 20 kwietnia 20016