Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD) dotycząca sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia zastąpiła wcześniej obowiązującą dyrektywę 73/23/EWG (dyrektywa 73/23/EWG nie przewidywała oznakowanie CE).

Dyrektywa 2006/95/WE zostanie zastąpiona dyrektywą 35/2014/UE która ma zostać wdrożona przepisami krajów członkowskich do 20 kwietnia 20016

 

Dyrektywy Wspólnotowe obowiązują w Polsce od dnia przystąpienia do UE t.j. od 1 maja 2004